Recharge pour le filtre à particules

Levertijd & verzendkosten

Na het plaatsen van uw bestelling gaan wij direct voor u aan de slag.

De vermelde prijzen op de webshop zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden weergegeven in de winkelwagen nadat u uw producten heeft toegevoegd. Levering verloopt via de pakketbezorger Bpost. De verzendkost is een vast tarief van €6,99 voor verzendingen binnen België. Over het algemeen zal de aflevering de eerstvolgende werkdag tussen 9:00 en 18:00 plaatsvinden. Helaas kunnen wij het moment van aflevering niet garanderen.

 

Ik heb een verkeerd bezorgadres doorgegeven!

Per ongeluk een verkeerd bezorgadres doorgegeven? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. We proberen dan de bestelling nog voor u te wijzigen. Contact opnemen kan per mail of telefonisch.

 

Bedenktijd/retour

Het herroepingsrecht van het Belgische consumentenrecht is van toepassing. U kan de bestelde producten binnen 14 dagen na levering retourneren door contact op te nemen per mail (info@epipe.be of telefonisch: 056 520 220).

 

Contact

Wij doen ons uiterste best voor u als klant. Daar hoort bij dat u ons eenvoudig kunt contacteren. Mocht u vragen hebben over het een of ander dan kunt u ons bereiken via het contact formulier op onze website of via info@epipe.be.

 

Garantie & Klachten

Garantie

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@epipe.be. Wij zoeken dan samen met u naar een passende oplossing.

 

Betaalmethodes

U kunt uw bestelling betalen via Bankoverdracht, Belfius Direct Net, KBC/CBC betaalknop of Bancontact.Onze algemene en bijzondere voorwaarden 

De opdrachtgever erkent kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden van e-Pipe Benelux en deze te hebben aanvaard.

Deze algemene voorwaarden primeren boven eventuele aankoopvoorwaarden van de opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Klachten dienen gefundeerd, gemotiveerd en schriftelijk te worden geformuleerd aan e-Pipe Benelux binnen de acht dagen na levering en/of uitvoering, op straffe van verval.

De opdrachtgever draagt de risico’s vanaf de levering van de koopwaar.


Facturen van e-Pipe Benelux zijn, zonder korting, betaalbaar binnen de termijn zoals bepaald op de factuur. Bij gebrek aan vermelding van betalingstermijn zijn de facturen contant betaalbaar.Bij wanbetaling van de factuur zal deze, na ingebrekestelling, verwijlintresten opbrengen aan de intrestvoet zoals van toepassing krachtens de Wet op de Betalingsachterstand, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 12 % op het factuurbedrag met een minimum van € 62 en een maximum van € 3.000.

In geval van wanbetaling heeft de verkoper het recht, na vergeefse ingebrekestelling, het contract te verbreken. Koper is in dit geval schadevergoeding verschuldigd voor het geleden verlies en de gederfde winst die forfaitair en onherroepelijk op 25 % van de totale waarde van het contract wordt bepaald.


Indien betalingstermijnen worden toegestaan, wordt het factuurbedrag onmiddellijk en volledig opeisbaar wanneer één betaling achterwege blijft.

Op alle contracten met e-Pipe Benelux is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alleen de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk zijn bevoegd voor gebeurlijke geschillen.

e-Pipe Benelux verstrekt een waarborg van 25 jaar op de met epoxy behandelde aanvoerleidingen en 10 jaar op de met epoxy en liner behandelde afvoerleidingen. Op de door haar uitgevoerde werken geldt een waarborg van 10 jaar. Deze waarborg vangt aan de dag van de voltooiing van de werkzaamheden aan het leidingnetwerk. e-Pipe Benelux garandeert dat het herstelde leidingnetwerk vrij van gebreken, gevolg van een gebrekkige uitvoering of het gebruik van defecte materialen, zal zijn.


Voormelde waarborg is onderworpen aan de volgende bepalingen en voorwaarden:

Bij een normaal gebruik, zal de beschermlaag van epoxy zich niet ontbinden, breken of afschilferen. e-Pipe Benelux is evenwel niet verantwoordelijk voor gebreken of schade veroorzaakt, volledig of gedeeltelijk in de hand gewerkt door, of voortvloeiend uit één van de volgende handelingen of gebeurtenissen:

- Misbruik, zoals o.m., maar niet limitatief opgesomd: vandalisme.

- Het inbrengen in het leidingnetwerk van eender welk chemisch product dat niet toegelaten is voor gebruik in drinkwaterleidingen, of chemische producten goedgekeurd voor gebruik in drinkwaterleidingen maar waarvan de concentraties de toegelaten hoeveelheden overschrijden.

- Het watersysteem laten functioneren op een temperatuur die hoger ligt dan 65 °C.

- Natuurrampen of oorzaken zoals o.m., maar niet limitatief, overstromingen, vloedgolven, windstormen, bliksem of aardbevingen.

- Toevoegingen of aanpassingen aan het leidingnetwerk die niet door e-Pipe Benelux uitgevoerd of goedgekeurd werden.

- Externe oorzaken, waarbij externe, fysische of chemische middelen schade toebrengen aan de beschermlaag van epoxy zoals een onaangepaste of vijandige omgeving, met inbegrip van het gebruik van een vlam of hitte op de beschermlaag van epoxy.

- Leidingen die oorspronkelijk niet werden geïnstalleerd volgens de algemeen geldende normen.

- Leidingen die zijn aangetast door externe corrosie.

- Eender welke oorzaak waarover e-Pipe Benelux geen controle heeft, met inbegrip van spanning of druk uitgeoefend op de leiding of de inhoud van de leiding, die buiten het normale en oorspronkelijke gebruik of functie ervan valt. Indien één van voorafgaande handelingen of gebeurtenissen plaatsvindt vervalt de garantie.


Onder voorbehoud van het voorgaande, zal deze waarborg van toepassing zijn op elk gebrek dat zich voordoet tijdens de gewaarborgde periode voor zover de koper e-Pipe Benelux verwittigt volgens de hiernavolgende voorschriften in dit artikel bepaald.


De koper moet het gebrek binnen de vijf werkdagen na ontdekking, of de dag waarop de koper het gebrek aan de behandelde leiding zou moeten vastgesteld hebben, ter kennis brengen van e-Pipe Benelux. e-Pipe Benelux moet de mogelijkheid krijgen om het gebrek te onderzoeken. Indien e-Pipe Benelux niet binnen deze termijn wordt verwittigd van het gebrek of niet de kans krijgt om de leidingen te onderzoeken, vervalt deze waarborg.

e-Pipe Benelux verbindt zich ertoe het gebrek te verhelpen door de getroffen leidingen te herstellen of te vervangen binnen een aanvaardbare termijn, zonder kosten voor de koper. Indien personeel vane-Pipe Benelux zich dient te verplaatsen naar de locatie voor problemen die geen betrekking hebben op deze waarborg, zal een minimumvergoeding van vier uur worden aangerekend.


Deze waarborg is beperkt tot de kosten van herstelling of vervanging van de aangetaste leiding, met inbegrip van de plaatsing.

Herstellingskosten verbonden aan bijkomende schade zijn uit de waarborg gesloten.

Indien blijkt dat de gebreken niet kunnen worden verholpen zonder verder breekwerk of schade, zal e-Pipe Benelux enkel verantwoordelijk zijn voor de schade aan de leidingen zelf doch niet voor enige andere schade die wordt verzoorzaakt door de werken. e-Pipe Benelux verbindt er zich toe om alvorens dergelijke werken uit te voeren, die bijkomende schade zal opleveren, de koper om toestemming te vragen. De koper verbindt er zich toe om de kosten voor deze overige schade op zich te nemen.

In geen geval zal e-Pipe Benelux verantwoordelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse, algemene, bijzondere, morele, incidentele schade of gevolgschade van welke aard en met welke oorzaak ook, ontstaan door het gebruik of niet kunnen gebruiken van de producten of diensten gedekt door deze overeenkomst, of die een gevolg is van eender welke bepaling van deze overeenkomst, zoals, maar niet limitatief opgesomd, loonverlies of winstderving.

e-Pipe Benelux kan niet aansprakelijk worden gesteld om enige andere garantie dan deze gegeven in deze waarborg, te stellen.


Deze garantie is de enig geldende en heeft voorrang op alle andere expliciet of impliciet gegeven garanties. Geen enkele medewerker van e-Pipe Benelux is gemachtigd om een andere waarborg te verstrekken die betrekking heeft op werkzaamheden van e-Pipe Benelux.

Deze waarborg kan worden overgedragen aan een nieuwe eigenaar van het onroerend goed voor de resterende periode van de 10-jarige termijn, op voorwaarde dat de nieuwe eigenaar uitdrukkelijk op de hoogte werd gebracht van de behandeling van de leidingen door e-Pipe Benelux op het ogenblik van de eigendomsoverdracht. Indien geen bewijs kan worden voorgelegd van deze kennisgeving, vervalt de waarborg.


Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder kosten van zijn aankoop af te zien, op voorwaarde dat hij de verkoper hiervan met een aangetekende brief op de hoogte brengt. Elk beding waarbij de consument aan dit recht zou verzaken, is nietig. Wat betreft het in acht nemen van de termijn, is het voldoende dat de kennisgeving verstuurd wordt vóór het verstrijken van deze termijn.


fr_FRFrançais